Podmínky používání

Společnost XOM Materials GmbH, Berlín (dále „XOM“), provozuje na doméně www.xom-materials.com platformu (dále „platforma“), přes kterou XOM umožňuje právnickým osobám (dále „partneři“) odbyt artiklů výlučně registrovaným podnikatelským subjektům, právnickým osobám veřejného práva a veřejným fondům (účelovým sdružením majetku) (dále „zákazníci“). Tyto podmínky používání (dále „podmínky používání“) platí pro používání platformy ze strany zákazníků.

§ 1 Registrace

1.1 Předpokladem pro používání platformy je souhlas zákazníka s podmínkami používání, který stvrdil svou registrací. Smluvním jazykem je němčina nebo angličtina.

1.2 Předáním svého požadavku na registraci akceptuje zákazník tyto podmínky používání a stvrzuje, že bude platformu využívat výhradně jako podnikatelský subjekt, právnická osoba veřejného práva nebo veřejný fond (účelové sdružení majetku). XOM je kdykoli oprávněna požadovat od zákazníka před registrací a po ní odpovídající doklady o této skutečnosti.

1.3 Pokud se registrace provede on-line, přichází žádost od zákazníka a XOM potvrdí registraci těchto podmínek používání zákazníkovi prostřednictvím e-mailu. XOM nemá povinnost zákazníka přijmout. XOM uchovává smluvní text, není ale dále povinná tento text poskytovat k dispozici zákazníkovi.

§ 2 Poplatková volnost

Používáním platformy nevznikají žádné povinnosti poplatků ze strany zákazníka vůči XOM nebo ze strany XOM vůči zákazníkovi.

§ 3 Služby partnerů

3.1 Nabídka prodeje artiklů na platformě se uskutečňuje vždy ze strany partnera označeného na platformě.

3.2 Pokud je to zapotřebí pro komunikaci prostřednictvím platformy a rovněž pro uzavření a/nebo realizaci smluv s partnerem, souhlasí zákazník s tím, že XOM předá partnerovi potřebnou komunikaci, prohlášení a údaje zákazníka. V rámci výměny prohlášení mezi zákazníkem a partnerem působí XOM pouze jako zprostředkovatel výměny těchto informací. XOM automaticky přepošle příslušnou komunikaci a rovněž prohlášení vždy na kontaktní adresy uvedené zákazníkem, resp. partnerem.

3.3 Zákazník akceptuje, že společnost XOM není odpovědná ani za obsahy a informace, které na platformě uvedli partneři, ani za jimi nabízené služby nebo jejich prohlášení a jiné úkony a že potud smluvní vztah a/nebo závazek poskytnutí služby mezi XOM a zákazníkem nevzniká. Partner je samostatně odpovědný zejména za plnění smluv uzavřených se zákazníkem, za realizaci služeb, fakturaci, příjem plateb a také za záruku kvality zboží, vratky a zaslání zboží zpět. Pro smlouvu s partnerem platí výhradně všeobecné obchodní podmínky uvedené v rámci uzavření smlouvy a prohlášení o ochraně údajů ze strany partnera.

§ 4 Poskytnutí platformy

4.1 XOM poskytuje zákazníkovi platformu a další služby sjednané v souladu s podmínkami používání vždy tak, jak je. XOM není povinna zaručovat určité funkce nebo jiné požadavky, zejména pokud jde o jejich dostupnost.

4.2 XOM může kdykoli podle svého vlastního uvážení, bez předchozího sdělení a bez zdůvodnění, poskytnout aktualizovanou nebo změněnou verzi platformy nebo jiných služeb sjednaných v souladu s podmínkami používání.

4.3 XOM je oprávněna využívat k poskytování služeb plynoucích z podmínek používání nebo v souvislosti s nimi smluvní firmy a jakékoli jiné subdodavatele.

§ 5 Používání platformy

5.1 XOM zaručuje zákazníkovi přístup na platformu prostřednictvím účtu při použití přihlašovacích údajů. Zákazník bude své přihlašovací údaje stále držet v tajnosti a bude XOM neprodleně informovat, pokud se dozví o jejich jakémkoli neoprávněném použití.

5.2 Zákazník přijme veškerá potřebná opatření, aby předešel ohrožení bezpečnosti a stability platformy a systémů XOM a jejích subdodavatelů a neoprávněnému zobrazení informací, zásahu do softwaru platformy, proniknutí do datových sítí XOM a přenosu virů, tzv. trojských koní nebo jiných škodlivých programů.

5.3 Zákazník zaručuje, že prostřednictvím platformy nebude získávat nebo se pokoušet získávat artikly pro koncovou spotřebu, nýbrž výhradně za účelem jejich dalšího prodeje, úpravy, zpracování, pronájmu a/nebo poskytování dalším podnikatelským subjektům.

5.4 Zákazník akceptuje, že veškerá práva ke značkám a jiným označením, ostatní práva duševního vlastnictví a autorská práva na platformě v plném rozsahu patří firmě XOM, jejím subdodavatelům a poskytovatelům licencí.

Zákazník stvrzuje, že bude při používání platformy a při využívání jiných služeb plynoucích z podmínek používání dodržovat veškeré aplikovatelné právní normy, včetně práva ochranných známek, autorského práva, práva na ochranu údajů, daňového práva a práva vývozní kontroly.

5.5 Zákazník je vůči XOM v plném rozsahu odpovědný za používání platformy osobami, kterým umožní používání platformy prostřednictvím svého účtu, a za dodržování podmínek používání v aktuálně platném znění. Zákazník zaručuje společnosti XOM, že výše uvedené osoby jsou vůči zákazníkovi v plném rozsahu oprávněny k používání platformy v rámci jim přidělených přístupových práv a zejména že jsou zákazníkem oprávněny k jeho právně závaznému zastupování, včetně oprávnění k uzavírání smluv.

§ 6 Duševní vlastnictví

6.1 Obě strany, jejich třetí dodavatelé a poskytovatelé licencí zůstávají vlastníky veškerých práv v rámci duševního vlastnictví a autorských práv, pokud daná práva nejsou v této smlouvě výslovně vymezena.

6.2 Zákazník uděluje společnosti XOM a jejím subdodavatelům nevýlučné, přenositelné, sublicencovatelné, beznáhradové právo používat informace, data a další obsah poskytnuté zákazníkem v souvislosti s on-line platformou za účelem plnění závazků plynoucích ze smlouvy, provozu on-line platformy a plnění zákonných povinností a úředních nařízení.

6.3 Veškerá v tomto § 6 předvídaná vyloučení a omezení ručení platí také ve prospěch smluvních podnikatelských subjektů, představenstev, jednatelů, zaměstnanců, zplnomocněnců, subdodavatelů, externích poskytovatelů a dalších pomocných osob firmy XOM.

§ 7 Osvobození od ručení

7.1 Zákazník se vůči XOM, firmám a subdodavatelům spojeným s XOM vzdává veškerých nároků, uplatnění náhrad škod a nákladů (včetně procesních nákladů a nákladů na právní poradenství, stejně jako nákladů na znalecké posudky), které by bylo možné uplatnit nebo které by vznikly za následujících okolností nebo v souvislosti s nimi: (i) tvrzení třetí osoby, včetně úřadu, které se vztahuje na nedodržení závazků plynoucích z bodů 5.3, a rovněž (ii) porušení podmínek používání ze strany zákazníka.

7.2 Povinnost zákazníka ohledně osvobození podle části 7.1 neplatí, pokud XOM zapříčiní vznik příslušných nároků, škod, resp. nákladů.

§ 8 Blokace

XOM je kdykoli a výhradně podle vlastního uvážení oprávněna, bez předchozího oznámení a bez zdůvodnění, zablokovat zákazníkovi možnost používat platformu, a to zcela nebo zčásti.

§ 9 Výpověď

9.1 Používání platformy na základě podmínek používání mohou zákazník a XOM kdykoli vypovědět.

9.2 Právo na mimořádnou výpověď tímto zůstává nedotčeno.

§ 10 Elektronická komunikace

10.1 Prohlášení firmy XOM obdrží zákazník e-mailem na e-mailovou adresu, kterou sdělil v rámci registrace.

10.2 Prohlášení zákazníků přijímá XOM pomocí systémů elektronické komunikace, které poskytla k dispozici.

§ 11 Smluvní změny

11.1 XOM je kdykoli oprávněna provést změny těchto podmínek používání. Změny mohou proběhnout zejména z důvodu sladění s platnými právními normami nebo kvůli realizaci změn smluvně sjednaných služeb. XOM sdělí zákazníkovi změněné podmínky používání písemnou nebo elektronickou formou ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů před jejich vstoupením v platnost. Změněné podmínky používání vstupují v platnost, pokud zákazník v rámci výše zmíněné lhůty nevznese námitku písemnou nebo elektronickou formou. XOM bude zákazníka o těchto důsledcích informovat zvlášť v rámci sdělení. V případě včasného podání námitky ze strany zákazníka proti smluvním změnám je XOM oprávněna k výpovědi používání platformy z důvodů podmínek používání nejdříve ke sdělenému datu vstoupení v platnost smluvních změn, pokud XOM nemůže pokračování používání akceptovat. Ostatní práva na výpověď zůstávají nedotčena.

11.2 Změny a doplnění podmínek používání jsou vyžadovány v elektronické formě. To platí i pro změny samotné klauzule o formě.

§ 12 Částečná neúčinnost

Pokud by jedno nebo více ustanovení podmínek používání byly nebo se staly neúčinnými nebo neproveditelnými, pak tím ostatní ustanovení podmínek používání zůstávají nedotčena. Namísto neúčinných nebo neproveditelných ustanovení platí jako účinné ustanovení takové, které právně a hospodářsky co nejvíce odpovídá smyslu a účelu neúčinného nebo neplatného ustanovení. Příslušné pravidlo platí pro mezery v podmínkách používání.

§ 13 Důvěrnost

13.1 Zákazník ujišťuje, že s veškerými informacemi, které mu budou v souvislosti s používáním platformy včetně navržení, provedení a realizace smlouvy s partnerem zprostředkovaně nebo bezprostředně zpřístupněny, bude nakládat důvěrně a nebude je využívat k účelům mimo používání platformy, resp. mimo rámec smlouvy s příslušným partnerem. Předávání nebo zveřejnění je přípustné pouze vůči takovým zaměstnancům, smluvním firmám, subdodavatelům nebo poradcům a jejich příslušným zaměstnancům, kteří ve své pozici nepodléhají méně přísným závazkům ohledně důvěrnosti a omezením využívání informací, než jak je ujednáno v těchto podmínkách používání, a kteří tyto informace potřebují pro využívání platformy, resp. smlouvy s příslušným partnerem.

13.2 Omezení podle odstavce 13.1 neplatí, pokud je již informace veřejně známa, pokud je zveřejněna třetí stranou bez porušení povinností nebo pokud podléhá zákonné povinnosti, resp. soudnímu/úřednímu nařízení o zveřejnění.

13.3 Ujednání o důvěrnosti podle tohoto § 13 platí po dobu tří (3) let po skončení těchto podmínek používání.

13.4 Odchylná ustanovení ohledně důvěrnosti mezi zákazníkem a partnerem zůstávají nedotčena.

§ 14 Sídlo soudu, místo plnění

Výlučným sídlem soudu pro všechny spory, které vzniknou z podmínek používání nebo na jejich základě a/nebo s ohledem na platnost podmínek používání, je Berlín. Místem plnění veškerých služeb vyplývajících z podmínek používání nebo v souvislosti s nimi je Berlín.

Publikováno dne 30. července 2019

 

Předchozí verze:
https://company.xom-materials.com/cs/terms-and-conditions-july2019