Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naposledy aktualizováno: červenec 2019
Společnost XOM Materials GmbH (dále uváděná jako „XOM Materials“, resp. první osoba množného čísla) provozuje na internetu stránku https://xom-materials.com a k ní náležející podadresáře. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vám chtěli objasnit, jaké údaje a v jaké formě zpracováváme, pokud naše stránky navštívíte. Tímto zároveň splňujeme svou informační povinnost vůči vám podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

1. Odpovědná osoba a možnosti kontaktování pověřence pro ochranu osobních údajů

Osobou právně odpovědnou za ochranu osobních údajů při zpracování osobních údajů probíhajícím na naší webové stránce je

XOM Materials GmbH
Ackerstraße 14–15
10115 Berlín (Německo)

E-mail: kundendienst@xom-materials.com

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný na adrese:

XOM Materials GmbH
– Datenschutzbeauftragter –
Ackerstraße 14–15
10115 Berlín (Německo)

E-mail: datenschutz@xom-materials.com

2. Osobní údaje, účely a právní základ zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje

Podle GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

2.2 Jaký typ osobních údajů zpracováváme a shromažďujeme

2.2.1 Obecné používání webové stránky

Osobní údaje zpracováváme zásadně jen tehdy, pokud nám tyto údaje aktivně sdělíte. Bez ohledu na daná ustanovení však internetový server našeho poskytovatele automaticky registruje přístupy na webovou stránku a sbírá přitom následující informace:

 • datum a čas zobrazení některé z našich internetových stránek,
 • typ a nastavení vámi používaného internetového prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • vámi naposledy navštívenou internetovou stránku,
 • vaši IP adresu.

2.2.2 Registrace uživatelského účtu a nákup produktů

Na naší webové stránce máte možnost zaregistrovat se a vytvořit si uživatelský účet. Uživatelský účet je nezbytný pro nákup produktů nebo služeb na naší webové platformě. Pro založení uživatelského účtu od vás potřebujeme následující údaje:

 • název firmy
 • ulice
 • číslo domu
 • dodatek adresy (volitelně)
 • PSČ
 • město
 • stát
 • DIČ
 • číslo obchodního rejstříku (volitelně)
 • uživatelské jméno
 • e-mailová adresa
 • heslo 

A jako kontaktní údaje rovněž:

 • oslovení
 • jméno
 • příjmení
 • e-mail pro přihlášení
 • heslo
 • telefon
 • fax

Nabízíme vám možnost nakupovat přímo na našich webových stránkách produkty od obchodníků. K tomu potřebujeme právě výše uvedené údaje. Přitom zpracováváme další údaje týkající se transakcí. Jedná se zde o údaje ohledně nákupu a prodeje, které jste uvedli ve své objednávce, nebo další údaje týkající se transakcí, jako jsou čas a cena transakce, rovněž finanční údaje za účelem realizace plateb a doručovací a fakturační údaje.

Dále zpracováváme informace o počtu a druhu nakoupených produktů v rámci objednávky, a to v agregované formě. Ukládáme například informace o produktech a cenách v případě úspěšně provedené objednávky a slučujeme tyto údaje pro vyhodnocení užitku naší průmyslové platformy. Tento proces se nevztahuje na vaše osobní údaje. Jedná se spíše jen o anonymizované údaje, které nelze přiřadit k vaší osobě nebo k vašemu uživatelskému profilu a které umožňují pouze statistické vyhodnocení využívání naší průmyslové platformy.

Pokud si u XOM poprvé registrujete uživatelský účet jako firma, zpracováváme firemní a v souvislosti s tím i případně určité osobní údaje v rámci procesu „Know Your Customer“. To znamená, že my, resp. některý námi vybraný poskytovatel služeb, provádíme kontrolu validity vašich podnikatelských údajů, jako např. druh společnosti, činnost, daňové identifikační číslo, záznam v obchodním rejstříku, adresa, jednatelé, majetkové poměry a řídicí struktura a také nejdůležitější (očekávané) finanční ukazatele, a rovněž prověřujeme, jestli obchodování s vámi nepodléhá omezením na základě zákonných ustanovení. Navíc zpracováváme my, resp. některý námi vybraný poskytovatel služeb, také kontaktní údaje přihlašující se osoby, abychom mohli ověřit, je-li tato osoba skutečně spojena s registrovanou firmou.

2.2.3 Kontakt

Jestliže nás kontaktujete na e-mailové adrese uvedené na naší webové stránce, sdělujete nám přinejmenším svoji e-mailovou adresu a případně další informace, které ve svém e-mailu předáváte.

Pokud na naší webové stránce využijete funkci chatu, zpracováváme veškeré údaje, které nám tam sdělíte.

2.2.4 E-mailový newsletter

Na naší stránce máte možnost přihlásit se k odběru e-mailového newsletteru. Při tom zpracováváme údaje o vaší e-mailové adrese a rovněž případně další analytické a uživatelské údaje, resp. jestli jste klikli na odkazy a pakliže ano, na které.

2.3 Účely a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracování vaší IP adresy během navazování spojení provádíme, abychom vám mohli poskytnout naši webovou stránku k dispozici. Ukládání logovacího souboru slouží k zajištění bezpečnosti a integrity našich systémů. Vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v uvedeném účelu.

Pokud si založíte uživatelský účet, používáme vaše údaje pro zprovoznění vašeho účtu a pro všechny s tím související procesy, např. pro uskutečňování nákupu produktů nebo služeb. Právní základ v tomto případě představuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje zpracované v souvislosti s nákupem využíváme pro uzavření, provedení a realizaci smluvního vztahu. Právní základ v tomto případě představuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vztahují se na nás ostatně zákonné archivační lhůty související s osobními údaji na fakturách a ve smlouvách, stejně jako v obchodních dopisech a v dalších účetně nebo daňově relevantních podkladech. K uchovávání údajů za tímto účelem jsme oprávněni na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 147 německého daňového řádu a § 257 německého obchodního zákoníku.

Proces „Know Your Customer“ má za účel splnění zákonných požadavků ohledně omezení praní peněz, hospodářské kriminality a/nebo terorismu a dále zohlednění zákazů práva vnějších hospodářských vztahů, nařízení Dual-Use, embarg a podobných nařízení. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 18 AWG (německého zákona o vnějších hospodářských vztazích) a rovněž čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž náš oprávněný zájem spočívá ve vytváření a udržování faktických podkladů, které slouží k realizaci výše zmíněných závazků nebo jako důkazy.

Někteří z našich obchodníků provádějí vedle naší kontroly dodatečně vlastní compliance check, než klientovi schválí přístup do svého shopu. Za tímto účelem předáváme těmto obchodníkům určité podnikatelské údaje. Tyto údaje zpravidla a ve většině případů neobsahují osobní údaje, protože se vztahují výlučně na danou firmu. V jednotlivých případech, resp. pokud je název firmy zároveň jménem fyzické osoby, však může vznikat vztah ke konkrétní fyzické osobě. V těchto případech se předávají za účelem zajištění oprávněného zájmu daného obchodníka, aby mohl provést prověření v rámci compliance (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Příslušný obchodník vás bude samostatně informovat o případném zpracování údajů, které probíhá u něj.

Ke zpracování v rámci navázání kontaktu dochází proto, abychom mohli zpracovat vaši poptávku a odpovědět na ni. Právní základ představuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v tomto uvedeném účelu.

Pokud jste se přihlásili k odběru e-mailového newsletteru, zpracováváme vaše údaje proto, abychom vám mohli e-mailový newsletter zasílat. Toto zpracování se provádí na základě vašeho svolení k zasílání newsletteru (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Zpracování analytických údajů se provádí z důvodu našeho oprávněného zájmu proto, abychom mohli vyhodnocovat využití našeho newsletteru a příp. ho tak zlepšovat. Právní základ v tomto případě představuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud byste nebyli srozuměni se zpracováním svých uživatelských údajů, můžete se kdykoli s budoucí platností z odběru newsletteru odhlásit.

3. Kdo od nás přijímá osobní údaje a kdy lze předávat údaje do třetích zemí

V rámci naší společnosti údaje zpracovává příslušné oddělení. Externě poskytujeme vaše údaje tomu obchodníkovi, u něhož jste zakoupili produkty nebo služby, resp. obchodníkovi, který ve výše popsaných výjimečných případech provádí prověření před schválením přístupu zákazníka do daného shopu. V určitých případech uskutečňujeme proces „Know Your Customer“, v jehož rámci využíváme externí poskytovatele služeb. Abychom mohli nabízet své služby, využíváme navíc služeb externích poskytovatelů IT služeb. Někteří z těchto poskytovatelů zpracovávají údaje v USA. Tito poskytovatelé služeb mají certifikát EU-US-Privacy Shield, čímž je zaručena přiměřená úroveň ochrany vašich osobních údajů. Využíváme poskytovatele služeb v jiných státech, přičemž část těchto poskytovatelů zaručuje přiměřenou úroveň ochrany údajů na základě rozhodnutí EK. Pokud tomu tak není, uzavírá XOM s těmito poskytovateli služeb smlouvu na základě standardních klauzulí přijatých Evropskou komisí.Na použité standardní dokumenty se můžete podívat na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

4. Jak dlouho uchováváme údaje

Naše logovací soubory jsou uchovávány po dobu sedmi dnů.

Vaše údaje zpracovávané v rámci uživatelského účtu uchováváme, dokud svůj uživatelský účet nezrušíte. Následně provádíme smazání údajů. Údaje o vámi zakoupených produktech a s tím souvisejících procesech se uchovávají v zásadě stejně dlouho jako váš uživatelský účet. Pokud jsou osobní údaje relevantní pro naše smlouvy nebo faktury, uchováváme je po dobu nejméně 11 let počínaje koncem roku, v němž jste produkt zakoupili. Pokud jsou osobní údaje obsaženy v obchodních dopisech nebo jiných podkladech, uchováváme je sedm let od konce roku, v němž došlo k uzavření smluvního vztahu.

Osobní údaje v rámci procesu „Know Your Customer“ uchováváme pro obranu a uplatnění právních nároků a také pro podporu nebo prokázání neviny v případě hospodářského vyšetřování, dokud u nás máte zákaznický účet, a poté po dobu 5 let počínaje koncem roku, v němž byl smluvní poměr ukončen.


Vaše e-maily a navázané kontakty uchováváme tak dlouho, jak je to potřeba pro zpracování vaší poptávky, a následně je uchováváme po dobu tří let pro případ, že byste se na nás v souvislosti s původní poptávkou ještě jednou obrátili.

5. Práva dotčených osob

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vám zaručuje určitá práva, která vůči nám můžete uplatnit, pokud jsou splněny zákonem stanovené předpoklady.

 • Čl. 15 GDPR – právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům: Máte právo požadovat potvrzení o tom, jsou-li zpracovávány osobní údaje týkající se vaší osoby, a pokud ano, které to jsou, stejně jako bližší okolnosti zpracovávání těchto údajů.
 • Čl. 16 GDPR – právo na opravu: Máte právo požadovat od nás neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů týkajících se vaší osoby. Přitom máte při zohlednění účelů zpracování také právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.
 • Čl. 17 GDPR – právo na výmaz: Máte právo požadovat od nás neprodlené smazání osobních údajů týkajících se vaší osoby. Zde věnujte pozornost výjimce popsané v bodě II. 4.
 • Čl. 18 GDPR – právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat od nás omezení zpracování osobních údajů.
 • Čl. 20 GDPR – právo na přenositelnost údajů: Máte právo, v případě zpracování na základě svolení nebo smluvního plnění, získat osobní údaje týkající se vaší osoby ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, nebo tyto údaje nechat předat přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • Čl. 77 GDPR ve spojení s § 19 německého spolkového zákona o ochraně údajů – právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušení zákonných ustanovení, pokud jste toho názoru, že zpracovávání osobních údajů týkajících se vaší osoby porušuje platná zákonná ustanovení.
Zejména: Právo vznést námitku a odvolání souhlasu
 • Čl. 21 GDPR – právo vznést námitku: Máte právo z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, k němuž dochází z oprávněných důvodů z naší strany nebo pro výkon rozhodnutí ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné správy. Pokud vznesete námitku, nebudou vaše osobní údaje dále zpracovávány, vyjma situací, kdy můžeme doložit závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  Pokud vaše osobní údaje zpracováváme za účelem přímé reklamy, máte právo vznést kdykoli námitku proti tomuto zpracovávání. Pokud vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímé reklamy, pak vaše osobní údaje již pro tyto účely nebudeme zpracovávat.
 • Odvolání souhlasu: Pokud je zpracování založeno na vašem svolení, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Dříve provedená zpracování tím zůstávají nedotčena. Pokud nám chcete doručit odvolání souhlasu, zašlete nám ho ve zprávě na adresu kundendienst@xom-materials.com.

6. Povinnost poskytování údajů

Nemáte žádnou smluvní nebo zákonnou povinnost poskytovat nám své osobní údaje. Bez vámi sdělených údajů však nejsme schopni poskytovat vám naše služby.

7. Existence automatizovaného rozhodování (včetně profilování)

Nepoužíváme žádné procesy automatizovaného rozhodování, které by vůči vám měly právní důsledky nebo které by vás omezovaly.

8. Zpracování údajů specifická pro internet

8.1 Cookies

V rámci svých webových stránek používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Nemohou spouštět žádné programy nebo infikovat vaše koncové zařízení škodlivými kódy. Cookies používáme pro poskytování technických funkcí, k nimž patří např. obsah nákupního košíku. Právní základ v tomto případě představuje čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem je založen na zpřístupnění příslušné funkce vaší osobě.

Pokud chcete předejít používání cookies, máte za tímto účelem ve vašem prohlížeči možnost zablokovat přijímání a ukládání cookies. Příslušná nastavení ale platí vždy jen pro konkrétní zařízení a konkrétní prohlížeč, který právě používáte. Pokud používáte jiné zařízení nebo prohlížeč nebo svůj prohlížeč nainstalujete znovu, musíte případně provést znovu i tato nastavení. Pro další informace ohledně fungování vámi používaného prohlížeče můžete využít funkci nápovědy ve vašem prohlížeči nebo se obraťte na výrobce. Vezměte na vědomí, že pokud deaktivujete cookies, nebudete možná moci používat všechny funkce naší webové stránky.

8.2 Google Analytics, včetně funkce „Audiences

Tato webová stránky používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC („Google“). Google Analytics používá cookies. Informace o vašem používání této webové stránky generované prostřednictvím cookies se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se uchovávají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce však bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server společnosti Google do USA a tam se zkrátí. Společnost Google bude tyto informace z našeho pověření používat pro vyhodnocování využití webové stránky, pro vytváření reportů o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu pro naši společnost. IP adresa přenesená v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče nebude slučována s jinými daty společnosti Google.

Google Analytics navíc používáme, abychom vám mohli pomocí reklamní sítě Google zobrazovat reklamu určenou pro specifické cílové skupiny. V této souvislosti předáváme společnosti Google příp. údaje o nabídkách, které jste si prohlíželi, a příp. o atributech, jež s těmito nabídkami souvisejí (např. zájmy o určitá témata nebo produkty, které lze stanovit na základě navštívených webových stránek). Google tyto údaje používá pro vytváření reklamy cílené na specifickou skupinu uživatelů, která se zobrazuje při návštěvě naší stránky nebo pro naši reklamu na jiných stránkách sítě Google (tzv. „Remarketing Audiences“, resp. „Google-Analytics-Audiences“). S pomocí „Remarketing Audiences“ chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů.

Můžete zablokovat zaznamenávání údajů vytvořených prostřednictvím cookies a týkajících se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) ze strany společnosti Google a rovněž zpracovávání těchto údajů ze strany společnosti Google stažením a nainstalováním dostupných pluginů pro prohlížeč na následujícím odkazu:

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Můžete rovněž zablokovat zaznamenávání údajů prostřednictvím Google Analytics kliknutím na tlačítko umístěné dole na konci stránky. Použije se Opt-Out-Cookie, který zablokuje budoucí zaznamenávání vašich údajů při návštěvě této webové stránky.

Používání údajů pro zobrazování reklamy cílené na specifické skupiny můžete odmítnout tak, že provedete příslušná nastavení na následujícím odkazu:

https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=de-DE.

Právní základ pro používání Google Analytics a jeho funkce remarketingu je dán v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v těchto popsaných účelech. Údaje se uchovávají po dobu 3 měsíců.

Bližší informace ohledně podmínek používání a ochrany osobních údajů najdete na www.google.com/analytics/terms/de.html, popř. na www.google.de/intl/de/policies/.

 

8.3 Google Tag Manager

Naše internetová prezentace využívá službu Google Tag Manager. Díky této službě lze spravovat tagy webové stránky v rámci viditelné obrazovky. Google Tag Manager implementuje pouze tagy. To znamená: Nepoužívají se cookies a tento nástroj nezaznamenává žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští výhradně jiné tagy, které příp. zaznamenávají údaje (např. prostřednictvím Google Analytics). Google Tag Manager ovšem k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo cookies, zůstává funkční pro všechny tracking tagy, pokud jsou tyto implementovány prostřednictvím Google Tag Manageru.

 

8.4 Smartlook

Pro zajištění kvality našich online nabídek používáme analytický nástroj Smartlook od smartlook.com, sro, Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, který umožňuje anonymní vyhodnocení využití webových stránek.

Anonymizované protokoly použití se ukládají v souladu se zákonem a po 30 dnech se automaticky odstraňují. Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Smartlook: https://www.smartlook.com/privacy

Funkci Smartlook můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://www.smartlook.com/en/opt-out

Cookies
Im Rahmen unserer Webseiten verwenden wir zudem Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Sie können keine Programme ausführen oder Ihr Endgerät mit Schadcode infizieren. Wir verwenden Cookies, um Ihnen technische Funktionalitäten wie z.B. einen Warenkorb zur Verfügung zu stellen. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der Bereitstellung der jeweiligen Funktion für Sie.

Falls Sie die Verwendung von Cookies unterbinden wollen, besteht dazu bei Ihrem Browser die Möglichkeit, die Annahme und Speicherung neuer Cookies zu verhindern. Die jeweiligen Einstellungen gelten jedoch immer nur für das konkrete Gerät und den konkreten Browser, den Sie gerade verwenden. Wenn Sie ein anderes Gerät oder Browser benutzen oder Ihren Browser neu installieren, müssen Sie ggf. die Einstellungen erneut vornehmen. Um herauszufinden, wie das bei dem von Ihnen verwendeten Browser funktioniert, können Sie die Hilfe-Funktion Ihres Browsers benutzen oder sich an den Hersteller wenden. Bitte beachten Sie, dass Sie, für den Fall, dass Sie Cookies deaktivieren, möglicherweise nicht alle Funktionen unserer Website verwenden können.

Google Analytics inkl. der Funktion Audiences
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC ("Google"). Google Analytics verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Wir verwenden Google Analytics zudem, um Ihnen zielgruppenspezifische Werbung über das Google Werbenetzwerk anzuzeigen. Hierzu übermitteln wir an Google ggf. Daten über die von Ihnen angesehenen Angebote bzw. bestimmte damit zusammenhängende Merkmale (z.B. Interessen an bestimmten Themen oder Produkten, die anhand der besuchten Webseiten bestimmt werden). Google verwendet diese Daten, um Ihnen zielgruppenspezifische Werbung beim Besuch unserer Seite oder unsere Werbung auf anderen Seiten des Google Netzwerks auszuspielen (sog. „Remarketing-“, bzw. „Google-Analytics-Audiences“). Mit Hilfe der Remarketing Audiences möchten wir auch sicherstellen, dass unsere Anzeigen dem potentiellen Interesse der Nutzer entsprechen.

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.

Sie können die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf den am unteren Ende der Seite angeführten Button klicken. Es wird dann ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert.

Der Verwendung der Daten zur Ausspielung zielgruppenspezifischer Werbung können Sie widersprechen, indem sie unter dem folgenden Link

https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=de-DE

die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Die Rechtsgrundlage für die Verwendung von Google Analytics und dessen Funktion Remarketing ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in den beschriebenen Zwecken. Die Daten werden für 3 Monate gespeichert.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.de/intl/de/policies/.

Berlin, Juni 2018 

9. Zabezpečení údajů

Pro ochranu případných a získaných údajů využíváme bezpečnostní opatření technického a organizačního charakteru, a to zejména proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně zlepšována ruku v ruce s technologickým vývojem.

10. Používané cookies

Identifikátor relace